VÝCHODISKA PROJEKTU CTS – CRITICAL THINKING SUITCASE

S rostoucí konektivitou a klesajícími cenami osobních počítačů a chytrých telefonů získává stále více dětí a mladých lidí přístup k online médiím. Tento trend přichází s řadou rizik, jako je vystavení škodlivému obsahu nebo zmanipulování ke sdílení soukromých informací, a přesto má nevyhnutelný negativní vliv na to, jak se tito mladí uživatelé médií chovají a cítí, když narazí na mediální obsah a zapojí se do něj.

Pokrok ve vývoji médií a tok informací zároveň vyžaduje od publika určité kompetence, jako je bezpečný přístup, kritická analýza a hodnocení zdrojů, aby bylo možné informace efektivně zpracovat. A konečně, digitální propast – rostoucí propast v přístupu k moderním informačním a komunikačním technologiím, které existují mezi určitými regiony a demografickými údaji – podtrhuje důležitost nalezení nového způsobu řešení tohoto problému. Vznikla tak nová disciplína, která v roce 2011 dostala název „ Mediální a informační gramotnost “ nebo zkráceně „MIL“.


MIL – MEDIÁLNÍ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

Podle nejpoužívanější definice UNESCO je MIL definován jako „soubor kompetencí, které umožňují občanům přistupovat, získávat, chápat, vyhodnocovat a používat, vytvářet a také sdílet informace a mediální obsah ve všech formátech, za použití různých nástrojů, kritickým, etickým a účinným způsobem, aby se mohl účastnit osobních, profesních a společenských aktivit a zapojit se do nich“.

Konečným cílem MIL je umožnit lidem uplatňovat jejich všeobecná práva a základní svobody, jako je svoboda názoru a projevu, s využitím nově vznikajících příležitostí nejúčinnějším, inkluzívnějším, etickým a nejúčinnějším způsobem ve prospěch všech jednotlivců.


KRITICKÉ MYŠLENÍ JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE

Jelikož se jedná o tak široké téma, MIL skrývá mnoho důležitých pojmů pod jednou střechou. Kritické myšlení, které je jednou z nich, je jednou ze základních kompetencí 21. století a je mu věnována velká pozornost na stránkách participačního zdroje.

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kritické myšlení je definováno jako „schopnost zkoumat a analyzovat informace a myšlenky s cílem porozumět a hodnotit jejich hodnoty a předpoklady, spíše než jednoduše přijímat návrhy za nominální hodnotu“ (UNESCO, 2013).

Kritické myšlení má zásadní vliv na lidské chování: například když je člověk s kritickým myšlením vystaven šokující zprávě, nedělá ukvapené závěry, ani nereaguje tak, že to okamžitě sdělí ostatním, než se zeptá. Uvedené informace, ale spíše hledejte ověření a logiku zprávy. Člověk s kritickým myšlením je také schopen posoudit důvody výběru formátu, načasování a způsobu komunikace. Vzhledem k tomu, že média jsou tolik ovlivňována a kontrolována politickou agendou, zůstat kritičtí k informacím, které konzumujeme, nám pomáhá vytvářet si vlastní osobní názory a bránit se pokusům nechat se oklamat pochybnými zdroji.


JAK ROZVÍJET KRITICKÉ MYŠLENÍ PODLE EU? POKLÁDEJTE SPRÁVNÉ OTÁZKY!

V kontextu kritického mediálního konzumenta by se kritické otázky s největší pravděpodobností týkaly motivů autora. Jak byly informace ověřeny? Kdo by mohl mít prospěch z šíření takových informací? To může také znamenat, že jste vnímáni jako negativní osoba, zejména v situacích, kdy by například nebral nic, jako nominální hodnotu, mohlo rozrušit vašeho partnera v rozhovoru. Kritici myslitelé by raději debatovali prostřednictvím dialogu, než aby souhlasili s předem definovaným postojem. Na druhou stranu myšlenka kritizovat není o negativním postoji, ale spíše o upřímných reakcích.

AKTA CTS – STAŇTE SE DETEKTIVEM, POKLÁDEJTE SPRÁVNÉ OTÁZKY!

Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a MIL, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi i v těch nejvšednějších každodenních situacích.

SLABIKY.CZ s GA.ME Europe s.r.o. a Mise HERo vytvořili projekt CTS: CRITICAL THINKING SUITCASE – KUFŘÍK (NÁSTROJŮ) KRITICKÉHO MYŠLENÍ.

Sada nástrojů složená z online a offline her, příběhů, videí a dalších gamifikovaných materiálů. CTS se zaměřuje na různé cílové skupiny, zejména mládež (studenti základních a středních škol), jejich pedagogové a odborná veřejnost (studenti VŠ). Ale nevylučujeme ani důchodce a širokou veřejnost (včetně firemních klientů) se zájmem o danou problematiku.

KRITICKÉ MYŠLENÍ (znalost kontextu) vytváří zejména tyto kompetence:

  • ekonomický styl myšlení a finanční gramotnost (ekonomie, finance, matematika)
  • znalost historických a politických souvislostí (historie a politologie)
  • digitální kompetence – práce s informací v době internetu (žurnalistika a nová média)
  • mediální gramotnost a znalost mediálního prostředí
  • čtenářská gramotnost

Cílem CTS je podpora vzdělávání žáků a studentů, zlepšování úrovně mediální gramotnosti odborné i laické veřejnosti a zejména rozvíjení kritického myšlení. A to zajímavou formou, pomocí konstruktivního dialogu mezi různými skupinami obyvatel. Nechceme přinášet hotové názory a návody na správné řešení, ale chceme vyvolat kvalitní debatu a přimět účastníky (včetně novinářů) kriticky přemýšlet.

Doporučení rady EU

Share This