Technognóze V. Gnostické metatexty.

Nejvyšší inspirací středověkého mága byla gnóze: božská moudrost, universální paměť. Gnostické impulsy, které inspirovaly předvědecké výzkumy Giordana Bruna či Johna Deeho lze najít i v puritánštějších či pesimističtějších formách, které hledají božskou moudrost, která absolutně přesahuje temnotu a zlo materiálního světa. Gnostický důraz na paměť tu zůstává, ale přesouvá své zaměření z virtuální encyklopedie na spouštěcí mechanismus, který vyvolá anamnézu, vzpomínku duše na její nebeský původ.

Gnóze není jen mystickou transcendencí; jsou to data. Podle vzdělaného gnostika Valentýna: To, co nás osvobozuje, je vědomí toho, kým jsme byli, čím se stáváme, kde jsme byli, do čeho jsme byli vhozeni, kam se řítíme, z čeho jsme byli vykoupeni, co je to zrození, co znovuzrození. Gnóze obsahuje zároveň i praktické informace: znalost toho, jak postupovat po smrti, posvátné obřady, tajná jména a magické formule, které umožňují duši uniknout z nižších sfér, ovládaných polobohy, a vystoupat až k Bohu Nejvyššímu.

Gnóze se také dostavuje ve formě informace: jako náhlý příval dat, provázený okamžitým pochopením, že informace tohoto druhu existuje. V jistém slova smyslu je gnóze informací o informaci. Jak praví jeden mandeánský text: Přijde jediné zavolání a zpraví tě i o všech ostatních. Spíše, než aby bylo takové zvolání jen slyšeno, představuje cosi takřka hmotného, co vstupuje do toho, kdo naslouchá, tak jako volání popisované ve dvanácté ódě Šalamounově: A byli prostoupeni slovem a znali toho, kdo to způsobil. Tato substanciální a takřka živá kvalita slova není ale v žádném případě výsadou jen gnosticismu jak praví Pán v Izajášovi 55:11: Mé slovo vyjde z mých úst: a nerozplyne se, ale vykoná to, co je mým přáním a prospěje všude, kam jej vyšlu.

Na počátku Písně o perle, jedné z nejpůsobivějších gnostických alegorií vykoupení, se bezejmenný hrdina dozví od svých rodičů, že musí odcestovat do Egypta, aby odtud přivezl perlu, střeženou hadem. Cestou se hrdina v hospodě setká s dalším pomazaným: A stal se mi důvěrníkem, přítelem / i společníkem v mém poslání. Dvojice nervózně probírala strach nahánějící zvyky Egypťanů, což vyústilo v to, že náš hrdina použil k přestrojení egyptský plášť. Nevím, jak se však dozvěděli / že nejsem z jejich země / nastrojili lest, aby mne ovlivnili / a já jsem snědl jejich pokrm. Pod vlivem drogy náš hrdina upadá do spánku tuposti a omylu a zapomíná, kdo je a jaký je jeho úkol.

Mnohem později obdrží náš hrdina dopis od otce a matky zapečetěný kvůli zlobě Babylónských / a démonských vládců Labyrintu. Ještě než jej otevře, dopis hrdinovi velí –  probuď se a povstaň ze spánku / slyš slova v dopise obsažená:

Hlasem tohoto listu, který na mne působil,

probral jsem se ze spánku,

vzal jsem si jej, políbil a četl.

Četl jsem tam o všem tom,

co bylo napsáno v mém srdci.

Hned jsem se rozpomněl, že jsem královský syn

má svoboda zatoužila projevit se.

Dopis nejen že oživí slova napsaná v jeho srdci, ale poskytne hrdinovi magickou informaci skutečná jména jeho otce a matky, která vzápětí použije pro očarování hada. Když se zmocní perly, okamžitě vyrazí k domovu.

Veden dopisem, hrdina přijíždí domů. Oblékne si úchvatné roucho, jež vyzařuje hnutí, způsobené poznáním. Náležitě ustrojen pak předstupuje před krále.

Ačkoli mýtická obraznost zahrnuje hady, prince a perly, hluboko uložené kódy této básně obsahují jistá sdělení. Zpracovávání informace hrdinou zabere mnohem víc veršů než popis hlavní bitvy. K předání informace dochází v hospodě a tuto informaci vyslechne kdosi nepovolaný. Na scéně se objevuje dopis, obsahující několikanásobnou informaci. První zpráva Slyš slova našeho dopisu je předána ještě před jeho otevřením, což naznačuje, že gnostické spouštěcí mechanismy mají rozměr metainformace informace o informaci. Stejně jako Alenčin koláček či mluvící houba, i gnostická informace žádá sněz mne.

Dopis ovšem spustil informaci již obsaženou v duši našeho hrdiny v souladu s Valentýnovou vzpomínkou na skutečný původ a skutečný osud. Tato vnitřní jiskra slouží jako rozhlasový vysílač, který může přijímat signál a vysílat jej dál. Zůstává ale nečinná, dokud neobdrží náležitý signál, který ji oživí. Ale zatímco výzva přichází z čistého nebe, hrdina se také musí rozhodnout rozlomit pečeť dopisu, to znamená rozluštit kód vepsaný do povrchu věcí. A musí být připraven přijmout gnostickou informaci i na těch nejobyčejnějších místech například v prachu podél cesty.

Při své posedlosti podobenstvím a kódovanými zprávami, stejně jako takřka volnomyšlenkářskou nenávistí k tradičním autoritám a s tím souvisejícím důrazem na duchovní samostatnost, byl gnosticismus předchůdcem kyberkultury.

Share This